Phần mềm tích hợp hàm điều khiển Bosch DCN-SWAPI-E

Điều khiển cuộc họp, phiên họp, thảo luận, biểu quyết
Thay đổi và đồng bộ hóa đại biểu, tương thích thông tin với hệ thống bên thứ 3
Giải pháp mã hóa thẻ ID cho các hệ thống của bên thứ 3
Có sẵn ví dụ mã nguồn C‑Sharp

Phần mềm tích hợp hàm điều khiển Bosch DCN SWAPI E

➤ Điều khiển cuộc họp, phiên họp, thảo luận, biểu quyết
➤ Thay đổi và đồng bộ hóa đại biểu, tương thích thông tin với hệ thống bên thứ 3
➤ Giải pháp mã hóa thẻ ID cho các hệ thống của bên thứ 3
➤ Có sẵn ví dụ mã nguồn C‑Sharp

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Phần mềm tích hợp hàm điều khiển Bosch DCN SWAPI E

Phần mềm tích hợp hàm điều khiển Bosch DCN-SWAPI-E

Điều khiển cuộc họp, phiên họp, thảo luận, biểu quyết Thay đổi và đồng bộ hóa đại biểu, tương thích thông tin với hệ thống bên thứ 3 Giải pháp mã hóa thẻ ID cho các hệ thống của bên thứ 3 Có sẵn ví dụ mã nguồn C‑Sharp