Phần mềm tham dự và xác thực Bosch DCN-SWAT-E

Đăng ký tham dự bằng thẻ ID với mã PIN hoặc không, hoặc nút bấm
Truy cập điều khiển với thẻ ID hoặc mã PIN
Tất cả các dữ liệu cập nhật ngay lập tức cho người điều hành
Chức năng in để ghi nhớ dữ liệu

  • Đăng ký tham dự bằng thẻ ID có hoặc không có mã PIN hoặc nút xuất trình
  • Kiểm soát truy cập sử dụng thẻ ID có hoặc không có mã PIN hoặc chỉ mã PIN
  • Tất cả dữ liệu có sẵn ngay lập tức cho nhà điều hành
  • Chức năng in để tái tạo dữ liệu
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Phần mềm tham dự và xác thực Bosch DCN-SWAT-E

Đăng ký tham dự bằng thẻ ID với mã PIN hoặc không, hoặc nút bấm Truy cập điều khiển với thẻ ID hoặc mã PIN Tất cả các dữ liệu cập nhật ngay lập tức cho người điều hành Chức năng in để ghi nhớ dữ liệu