Phần mềm giám sát điều khiển máy chủ Bosch PRS-SWCSL-E

Đáp ứng nhiều bàn gọi hoặc Telephone của máy trạm
Kiểm soát nhiều Bộ điều khiển mạng trong các hệ thống mở rộng
Bao gồm giấy phép cho một Bộ điều khiển mạng duy nhất
Kiểm soát quyền truy cập của người dùng với các quyền có thể chọn cho mỗi người dùng

12.020.000

Đáp ứng nhiều bàn gọi hoặc Telephone của máy trạm
Kiểm soát nhiều Bộ điều khiển mạng trong các hệ thống mở rộng
Bao gồm giấy phép cho một Bộ điều khiển mạng duy nhất
Kiểm soát quyền truy cập của người dùng với các quyền có thể chọn cho mỗi người dùng

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Phần mềm giám sát điều khiển máy chủ Bosch PRS-SWCSL-E

Đáp ứng nhiều bàn gọi hoặc Telephone của máy trạm Kiểm soát nhiều Bộ điều khiển mạng trong các hệ thống mở rộng Bao gồm giấy phép cho một Bộ điều khiển mạng duy nhất Kiểm soát quyền truy cập của người dùng với các quyền có thể chọn cho mỗi người dùng