Modun kết nối 12 LBB 3222/04

Kết nối trực tiếp lên đến 12 Bàn phiên dịch LBB 3222/04 cho sáu ngôn ngữ
Định tuyến tín hiệu sàn (ví dụ từ hệ thống thảo luận CCS 900) đến bàn phiên dịch
Tám đầu vào đối xứng
Cơ sở chuyển đối tín hiệu đầu vào để cách ly điện giữa nguồn âm thanh và máy phát

Modun kết nối 12 LBB 3222 04

➤ Kết nối trực tiếp lên đến 12 Bàn phiên dịch LBB 3222/04 cho sáu ngôn ngữ
➤ Định tuyến tín hiệu sàn (ví dụ từ hệ thống thảo luận CCS 900) đến bàn phiên dịch
➤ Tám đầu vào đối xứng
➤ Cơ sở chuyển đối tín hiệu đầu vào để cách ly điện giữa nguồn âm thanh và máy phát

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Modun kết nối 12 LBB 3222 04

Modun kết nối 12 LBB 3222/04

Kết nối trực tiếp lên đến 12 Bàn phiên dịch LBB 3222/04 cho sáu ngôn ngữ Định tuyến tín hiệu sàn (ví dụ từ hệ thống thảo luận CCS 900) đến bàn phiên dịch Tám đầu vào đối xứng Cơ sở chuyển đối tín hiệu đầu vào để cách ly điện giữa nguồn âm thanh và máy phát