Micro cần ngắn Bosch DCN-MICS

Tích hợp màng lọc âm
Cần micro định hướng có thể thay đổi góc độ

Micro cần ngắn Bosch MICS

➤ Tích hợp màng lọc âm
➤ Cần micro định hướng có thể thay đổi góc độ

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Micro cần dài Bosch DCN MICL

Micro cần ngắn Bosch DCN-MICS

Tích hợp màng lọc âm Cần micro định hướng có thể thay đổi góc độ