Hộp đại biểu có chức năng lựa chọn kênh phiên dịch DCNM-DSL

Có thể định cấu hình là một đại biểu hoặc sử dụng cho 2 đại biểu hoặc hộp đại biểu cho chủ tọa
Màn hình hiển thị ngôn ngữ,Kênh dịch
Tích hợp chuẩn giao tiếp tần gần NFC

Hộp đại biểu có chức năng lựa chọn kênh phiên dịch DCNM DSL

➤ Có thể định cấu hình là một đại biểu hoặc sử dụng cho 2 đại biểu hoặc hộp đại biểu cho chủ tọa
➤ Màn hình hiển thị ngôn ngữ,Kênh dịch
➤ Tích hợp chuẩn giao tiếp tần gần NFC

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Hộp đại biểu có chức năng lựa chọn kênh phiên dịch DCNM DSL

Hộp đại biểu có chức năng lựa chọn kênh phiên dịch DCNM-DSL

Có thể định cấu hình là một đại biểu hoặc sử dụng cho 2 đại biểu hoặc hộp đại biểu cho chủ tọa Màn hình hiển thị ngôn ngữ,Kênh dịch Tích hợp chuẩn giao tiếp tần gần NFC