Hộp đại biểu có chức năng biểu quyết DCNM-DVT

Có thể định cấu hình là một hộp đại biểu hoặc hộp đại biểu chủ tọa
Các nút biểu quyết được mã hóa màu
Tích hợp chuẩn giao tiếp gần NFC

Hộp đại biểu có chức năng biểu quyết DCNM DVT
➤ Có thể định cấu hình là một hộp đại biểu hoặc hộp đại biểu chủ tọa
➤ Các nút biểu quyết được mã hóa màu
➤ Tích hợp chuẩn giao tiếp gần NFC

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Hộp đại biểu có chức năng biểu quyết DCNM DVT

Hộp đại biểu có chức năng biểu quyết DCNM-DVT

Có thể định cấu hình là một hộp đại biểu hoặc hộp đại biểu chủ tọa Các nút biểu quyết được mã hóa màu Tích hợp chuẩn giao tiếp gần NFC