Bộ sạc pin cho bộ thu phiên dịch LBB4560/50

Có thể chứa 56 bộ thu phiên dịch
Cơ sở điện lưới chung cho phép sử dụng trên toàn thế giới
Sạc lại nhanh chóng: trong vòng 1 giờ 45 phút

Bộ sạc pin cho bộ thu phiên dịch LBB4560 50

➤  Có thể chứa 56 máy thu bỏ túi
➤  Cơ sở điện lưới chung cho phép sử dụng trên toàn thế giới
➤  Sạc lại nhanh chóng: trong vòng 1 giờ 45 phút

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ sạc pin cho bộ thu phiên dịch LBB4560 50

Bộ sạc pin cho bộ thu phiên dịch LBB4560/50

Có thể chứa 56 bộ thu phiên dịch Cơ sở điện lưới chung cho phép sử dụng trên toàn thế giới Sạc lại nhanh chóng: trong vòng 1 giờ 45 phút