Bộ đồng bộ mạng đơn DCNM-OMN-ARNIS

Khả năng mở rộng hệ thống tốt hơn thông qua việc sử dụng máy chủ DHCP hoặc máy chủ DNS, mở rộng việc sử dụng PTP trên nhiều mạng con
Hỗ trợ tối đa 450 nút OMNEO trong một mạng subnet đơn lẻ hoặc lên đến 450 nút OMNEO trong mỗi mạng con của mạng được định tuyến khi được sử dụng kết hợp với thiết bị ARNI-E
Hỗ trợ chế độ dự phòng

Bộ đồng bộ mạng đơn DCNM OMN ARNIS

➤ Khả năng mở rộng hệ thống tốt hơn thông qua việc sử dụng máy chủ DHCP hoặc máy chủ DNS, mở rộng việc sử dụng PTP trên nhiều mạng con
➤ Hỗ trợ tối đa 450 nút OMNEO trong một mạng subnet đơn lẻ hoặc lên đến 450 nút OMNEO trong mỗi mạng con của mạng được định tuyến khi được sử dụng kết hợp với thiết bị ARNI-E
➤ Hỗ trợ chế độ dự phòng

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ mở rộng tín hiệu OMNEO or Dante™ DCNM 4OMI4

Bộ đồng bộ mạng đơn DCNM-OMN-ARNIS

Khả năng mở rộng hệ thống tốt hơn thông qua việc sử dụng máy chủ DHCP hoặc máy chủ DNS, mở rộng việc sử dụng PTP trên nhiều mạng con Hỗ trợ tối đa 450 nút OMNEO trong một mạng subnet đơn lẻ hoặc lên đến 450 nút OMNEO trong mỗi mạng con của mạng được định tuyến khi được sử dụng kết hợp với thiết bị ARNI-E Hỗ trợ chế độ dự phòng