Bàn phiên dịch 6 kênh LBB3222/04

Có 6 kênh ngôn ngữ khác nhau cùng với kênh ngôn ngữ sàn
Phím chọn trước kênh đến giúp loại bỏ nhu cầu tìm kiếm thủ công qua tất cả các kênh ngôn ngữ có sẵn
Chuyển đổi nhanh giữa ngôn ngữ sàn và kênh được đặt trên bộ chọn kênh giúp giảm nguy cơ lỗi của người vận hành
Chức năng khóa kênh điện tử ngăn người phiên dịch ở các buồng khác nhau sử dụng cùng một kênh đầu ra

Bàn phiên dịch 6 kênh LBB3222 04

➤ Có 6 kênh ngôn ngữ khác nhau cùng với kênh ngôn ngữ sàn
➤ Phím chọn trước kênh đến giúp loại bỏ nhu cầu tìm kiếm thủ công qua tất cả các kênh ngôn ngữ có sẵn
➤ Chuyển đổi nhanh giữa ngôn ngữ sàn và kênh được đặt trên bộ chọn kênh giúp giảm nguy cơ lỗi của người vận hành
➤ Chức năng khóa kênh điện tử ngăn người phiên dịch ở các buồng khác nhau sử dụng cùng một kênh đầu ra

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bàn phiên dịch 6 kênh LBB3222 04

Bàn phiên dịch 6 kênh LBB3222/04

Có 6 kênh ngôn ngữ khác nhau cùng với kênh ngôn ngữ sàn Phím chọn trước kênh đến giúp loại bỏ nhu cầu tìm kiếm thủ công qua tất cả các kênh ngôn ngữ có sẵn Chuyển đổi nhanh giữa ngôn ngữ sàn và kênh được đặt trên bộ chọn kênh giúp giảm nguy cơ lỗi của người vận hành Chức năng khóa kênh điện tử ngăn người phiên dịch ở các buồng khác nhau sử dụng cùng một kênh đầu ra